Follow

Và thành tựu đó đã tạo nên thuật ngữ mới trong ngành fintech.

→ Fintech = Finance (tài chính, tiền tệ) + Technology (công nghệ)

Vậy, Fintech là gì?
Fintech là viết tắt của cụm từ “financial technology” công nghệ tài chính. Fintech được hiểu chính xác là là ứng dụng những cải tiến sáng tạo, thông minh của công nghệ thông tin vào trong các hoạt động dịch vụ tài chính.
finfan.vn/News/cong-nghe-tai-c

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mstdn.jp

Mastodon日本鯖です. よろしくお願いいたします。 (Maintained by Sujitech, LLC)